ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงข้อมูลวันที่ 12-05-2567)

http://bpi-lopburi.com/wp-content/uploads/2024/04/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา-จำนวน-4-รายการ.pdf

  • เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง หม้อแปลง สายส่งไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 315 KVA และระบบสื่อสาร วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลงข้อมูลวันที่ 12-05-2567)

http://bpi-lopburi.com/wp-content/uploads/2024/04/ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ…-หม้…อ้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-e-bidding.pdf

  • เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งาานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงข้อมูลวันที่ 11-05-2567)

http://bpi-lopburi.com/wp-content/uploads/2024/04/ประกาศ-จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงาน-ครัว-จำน.pdf

  • เรื่อง ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 4 รายการ (13 เครื่อง) (ลงข้อมูลวันที่ 18-04-2567)

http://bpi-lopburi.com/wp-content/uploads/2024/03/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อครุภัณฑ์สำนั.pdf

  • ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ SMART TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840×2160 พิกเซล 55 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง (ลงข้อมูลวันที่ 18-04-2567)

http://bpi-lopburi.com/wp-content/uploads/2024/03/ประกาศผู้นะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณา.pdf

  • ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ลงข้อมูลวันที่ 18-04-2567)

http://bpi-lopburi.com/wp-content/uploads/2024/03/ประกาศผู้นะการเสนอราคา-จัดซื้อครุภัณฑ์คอ.pdf

  • ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการ ชุดระบบเครื่องเสียงห้องเรียน จำนวน 7 ชุด (ลงข้อมูลวันที่ 18-04-2567)

http://bpi-lopburi.com/wp-content/uploads/2024/03/ประกาศผู้นะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า.pdf