วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ร่วมกับจังหวัดลพบุรีและโรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดการบรรเลงขับร้องและการแสดงรำถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทยณ หอประชุมโรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *