🥰วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.ภาควิชาดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้ทำการบรรเลงดนตรี “เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กองบิน ๒ ครบรอบ ๑๐๓ ปี ” ณ กองบิน ๒ ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *