วันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ น. ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ในการบรรเลง
ถวายมือบูชาครูเนื่องในพิธีไหว้ครูศิลปนาฏดุริยางคศิลป์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ณ หอประชุมวิชาเยนทร์
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
#ประมวลภาพกิจกรรมการบรรเลงถวายมือ…

https://drive.google.com/drive/folders/1-SUSKo_odGbtC9MAYH-EIsAOwZZOugt3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *