ในวันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา 13.00 น. นำโดย นายสมชาย ฟ้อนรำดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิด

การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต(4ปี)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2565 นำโดย ผศ.ดร.วารินท์พร ฟันเฟื่องฟู ภายในงานเป็นการชี้แจงรายละเอียดให้กับนักศึกษา เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4ปี) ในเรื่องของการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตนในระหว่างการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้ทราบถึงข้อกำหนด และคำแนะนำต่างๆ ก่อนออกฝึกประสบการณ์ในสถานที่จริง

กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องศูนย์สื่อ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *