ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม  เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมกับคณะผู้บริหาร และครูที่ปรึกษาได้กล่าวต้อนรับนักเรียนใหม่พร้อมกับแนะนำข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย แนะนำอาคาร สถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในวิทยาลัย และข้อมูลด้านเรียน ด้านวิชาการรวมถึงด้านศิลปวัฒนธรรมให้นักเรียนได้ทำความคุ้นเคยในเวลาต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *