ในวันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. โดยมี นายสมชาย ฟ้อนรำดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิด

การประชุมสัมนาครูพี่เลี้ยง นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต(4ปี) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นำโดย ผศ.ดร.วารินท์พร ฟันเฟื่องฟู และคณะครูอาจารย์ จากวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี และคณะครูจากสถานศึกษาภายนอก ที่ได้รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อทำความเข้าใจและทำข้อตกลงร่วมกันในการดูแลนักศึกษา ให้ได้รับประสบการณ์ และใช้ความสามารถในสถานศึกษานั้นได้อย่างเต็มความสามารถ

กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องศูนย์สื่อ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *