วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สุระชัย สีบุบผา ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เข้าร่วมการประชุมร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีและคณะผู้บริหารของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี เพื่อเตรียมการจัดการแสดง
ทางวัฒนธรรม (การแสดงโขน) ต้อนรับผู้บริหารระดับสูงขององค์การสหประชาชาติ ที่มาเยี่ยมชมการดำเนินการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ณ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู และวัดญานเสน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา๐๙.๓๐ น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *