ในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับพื้นฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ โดยมีผู้อำนวยการ นายลิขิต สุนทรสุข เป็นประธาน และนางอัญชัน เพ็งสุข เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้มี ผศ.ชนิตา ไกรเพชร เป็นกรรมการผู้ประเมินในครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *