วันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรม “การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอาชีวศึกษา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โดยมี รศ.ดร.สันติ ตันตระกูล เป็นประธานกรรมการ นางสาวดวงเดือน แสงเมือง กรรมการ และนางรภัสสา กองทอง กรรมการและเลขานุการ ดำเนินกิจกรรมผ่านระบบ zoom meeting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *