วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรม “การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕” โดยมี ผศ.ดร.ธนีนาฏ ณ สุนทร เป็นประธานกรรมการ นางอินทิรา พงษ์นาค กรรมการ นางสาวธภร ยิ้มโสภา กรรมการและเลขานุการ และ นางสาวประพาพร มั่นคง ผู้ช่วยเลขานุการ ดำเนินกิจกรรมผ่านระบบ zoom meeting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *