วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรม “การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับระดับหลักสูตร สาขาวิชาดนตรีศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕” โดยมี ผศ.กฤตษิพัฒน์ เอื้อจิตรเมศ เป็นประธานกรรมการ ผศ.ปทุมทิพย์ กาวิล กรรมการ นางสาวธภร ยิ้มโสภา กรรมการและเลขานุการ และนางสาวณัฏฐ์ฏาพร เขียวมณี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยดำเนินกิจกรรมผ่านระบบ zoom meeting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *