วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ผู้ประเมินได้ให้คำชื่นชม และมีข้อเสนอแนะให้กับวิทยาลัยฯ เพื่อนำมาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปในการประเมินครั้งต่อไป

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/nadtasinlopburi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *