วันจันทร์ที่ ๒๐-วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ผศ.ดร.วารินท์พร ฟันเฟื่องฟู รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นายวิทยา
จุ้ยวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางชิตา ทัศมาลัย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม นางนันทวัน สังขะวร รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ นักเรียน นักศึกษา นางสาวพรรณิการ์ สมัคร หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป นายชานนท์ อนันต์สลุง หัวหน้าภาควิชานาฏศิลป์ และนายสุพัศชา ผดุงสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาดุริยางคศิลป์ ได้เข้าร่วมรับการอบรมโครงการสร้างผู้นำยุคใหม่ซื่อสัตย์ รอบรู้ สู้งาน มีธรรมาภิบาลในการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *