วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ผศ.ดร.วารินท์พร ฟันเฟื่องฟู รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นายวิทยา จุ้ยวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางชิตา ทัศมาลัย รองผู้อำนวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม นางนันทวัน สังขะวร รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา นางสาวพรรณิการ์ สมัคร หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป นายชานนท์ อนันต์สลุง หัวหน้าภาควิชานาฏศิลป์ และนายสุพัศชา ผดุงสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาดุริยางคศิลป์ เข้าร่วมรับการอบรมโครงการสร้างผู้นำยุคใหม่ ซื่อสัตย์ รอบรู้ สู้งาน มีธรรมาภิบาลในการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *