วันที่ 27 พ.ค. 2565 เวลา 09.00-10.00 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมรับฟังการแถลงนโยบายการบริหารงานของอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ ที่ได้แถลงนโยบายการบริหารงานของอธิการบดี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับทราบการบริหารงาน ผ่านระบบ Zoom Meeting นำโดย นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการ พร้อม ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายการบริหารงานของอธิการบดี ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์📮📮ติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ http://bpi-lopburi.com/📮📮Facebook Fanpage วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี https://www.facebook.com/nadtasinlopburi📮📮ช่อง youtube ของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี https://www.youtube.com/watch?v=impnJaeW89M&t=11s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *