วันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๑๐ น. ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีดำเนินการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ด้วย การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน พรหมมาสตร์ – ยกรบ ในพิธีพระราชทาน
เพลิงศพ พระราชปัญญาโมลี (สมพร คนฺธาโร) น.ธ.เอก, ป.ธ.๖
อดีตเจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง และ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ณ เมรุวัดเสาธงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
#ประมวลภาพโขน ตอนพรหมาสตร์-ยกรบ…

https://drive.google.com/drive/folders/1BDsFtVUf7CG1DpJ8UaxjO09IrCk3XpHJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *