วันอาทิตย์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ด้วยการแสดง กระบี่กระบอง พลองไม้สั้น เนื่องในงาน สราญรมย์ ชมวิถีเจ้าพระยา-ป่าสัก@ชัยนาท ณ ริมเขื่อนเรียงหิน ศาลากลาง จังหวัดชัยนาท
#ประมวลภาพการแสดงกระบี่กระบอง พลอง ไม้สั้น… https://drive.google.com/drive/folders/1pAbjUxfGSslZC9zSYHdtjIBibEsTyKqH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *