นายลิขิต สุนทรสุขผู้อำนวยการ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีร่วมชมการแสดงลำตัด #จิตอาสา คณะ สี่เกลอละเมอศิลป์โดย นักเรียน-นักศึกษา วนศ.ลพบุรีในงาน #กระท้อนหวานของดีลพบุรีวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *