วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม นำนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมภายในห้องประชุม ทั้งนี้ได้มีการให้โอวาสนักศึกษา และชี้แนะแนวทางการปรับตัวให้เข้ากับการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา และปฏิบัติตนให้ปลอดภัยห่างไกลจากโรค Covid-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *