กิจกรรมถ่ายทำสารคดี ชุด เส้นทางโขนไทย


ในวันศุกร์ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสำนักงานกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีได้จัดทำวีดิทัศน์สารคดี ชุด เส้นทางโขนไทย โดยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับที่มาของโขน การจดบันทึกการส่งต่อการเรียนการสอนการแสดง จนถึงการอนุรักษ์ศิลปะเชิงช่างหลากหลายสาขา โดยวิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี นำเสนอข้อมูลในเรื่องของการพากย์ เจรจา


กิจกรรมนี้ไจัดชึ้น ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *