ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และร่วมรับฟังข้อกำหนดและระเบียบในการปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *