ขอเชิญร่วมงาน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *