วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุระชัย สีบุบผา ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น บุคคลต้นแบบแห่งปี 2564 ประเภทสาขา ด้านประเพณีและวัฒนธรรม จากชมรมสายใยไทย แทนคุณแผ่นดิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *