#

ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ราชวงศ์ นวลอินทร์ ในโอกาสเข้ารับรางวัลแห่งการสืบสานตามรอยพระราชปณิธารพ่อหลวงรัชกาลที่๙ ด้านการยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนื่องในวันน้อมรำลึกวันแห่งการสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ของทุกปี ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
#ครูเก่งครูดีวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *