ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติคณาจารย์
“คนดีศรีพัฒนศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๔”
ด้านวิชาดนตรีคีตศิลป์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *