วันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๒๐ น. ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ใน โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี
ดร.สุระชัย สีบุบผา ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ ชั้น ๒ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *