วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารอเนกประสงค์ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564

รับชมภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/nadtasinlopburi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *