วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี จัดกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โดยมี ดร.สุระชัย สีบุบผา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ๑ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *