วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมแจกหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียน นักศึกษาในช่วงกิจกรรมตอนเช้าหลังเข้าแถวเคารพธงชาติ นำโดยนายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนได้ปลอดภัยห่างไกลจากโรค Covid-19
📮📮ติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ http://bpi-lopburi.com/
📮📮Facebook Fanpage วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี https://www.facebook.com/nadtasinlopburi
📮📮ช่อง youtube ของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี https://www.youtube.com/watch?v=impnJaeW89M&t=11s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *