วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่านนายกจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี (นายกสมาคมผู้ปกครองและครู วนศ.ลพบุรี) ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลพบุรี มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ONSITE วันที่ 17 มกราคม 2565 #COVID นี้เราต้องรอด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *