ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เข้ารับรางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ ประจำปีพุทธศักราช 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี จำนวน 7 ราย ดังนี้สาขาวิชานาฏศิลป์ – นายธีรนัย ขวางกระโทก – นายพุฒิพงศ์ กลับดี – นางสาวพีรยา เกิดมี – นางสาวพรยุพา ถลำสาขาวิชาดนตรี – นายณัฐชนน หมีเอี่ยม – นางสาวณัฐกฤชตา คำโพธิ์สาขาวิชาคีตศิลป์ – นายภานรินทร์ แซงคำสอบคัดเลือกภาคทฤษฎีและปฏิบัติ วันที่ 10 มีนาคม 2565ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 11 มีนาคม 2565ลิงค์ประกาศวิทยาลัยฯhttps://drive.google.com/…/1t2tqyZ7ld0wmEpvs2Og…/view…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *