📌📌📌 คงเก่งคนดีของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีค่ะ

#ประเภทที่1บริหารงานดีเด่น

😍 นายฉัตรชัย ประเสริฐพงษ์

#ประเภทที่2ผลงานดีเด่นระดับชาติหรือนานาชาติ

😍 นายอดิศร ศรีขน

#ประเภทที่3นักกิจกรรมดีเด่นระดับคณะวิทยาลัย

😍 นายปรมัตถิ์ สุทธิประภา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *