ประชาสัมพันธ์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ครู อาจารย์ร่วมสมโภชน์ศาลพระภูมิวังหน้า ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)+61,430จำนวนคนที่เข้าถึง154จำนวนการมีส่วนร่วม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *