ประมวลภาพ การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยี ระหว่างวัน 10 -11 มีนาคม 2565 ในหัวข้อ Online Tools for Presentation และ Online Tools for Learning โดยวิทยากร ผศ.ดร.รัชนีวรรณ ตั้งภักดี และ อาจารย์ชนยุตฏษ์ ช้างเพชร+220จำนวนคนที่เข้าถึง0จำนวนการมีส่วนร่วมโปรโมทโพสต์ถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *