วันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ดำเนินการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ในรอบ ๕๐% ด้วยชุด “สยามมิตร โปรตุเกส” ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลงานสร้างสรรค์อันประกอบด้วยศิลปินแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านระบบ Zoom Meeting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *