วันที่ 28 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี จัดพิธีบูชาครู เพื่อเป็นการแสดงความเคารพนับถือครูอาจารย์ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้เล่าเรียนมา ไปประสิทธิ์ประสาทความรู้ในการสอนและประกอบวิชาชีพครูอย่างสมบูรณ์ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *