พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ในวันจันทร์ที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นำโดย นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้เป็นประธาน
พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ นำโดยครูอมรวรรณ เมืองช้าง หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี และคณะครู อาจารย์ ได้มีการจัดกิจกรรมประดับอินทรธนูให้กับลูกเสือ-เนตรนารี โดยพิธีนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่ได้เข้าร่วมพิธีนี้จะเป็นลูกเสือโดยสมบูรณ์

กิจกรรมจัดขึ้น ณ หอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *