ลิงค์สมัครเรียน : https://forms.gle/tBJKHhTBcTA8fB4P8

          วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี กำหนดรับสมัครนักเรียนเพื่อรับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

             ๑. หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒)

                     – สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย โขน

                      – สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ละคร

                      – สาขาวิชาปี่พาทย์

                      – สาขาวิชาเครื่องสายไทย

                      – สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย

                      – สาขาวิชาดุริยางค์สากล

              ๒. หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  ๒๕๖๒

                     – สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย โขน

                     – สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ละคร

                      – สาขาวิชาปี่พาทย์

                      – สาขาวิชาเครื่องสายไทย

                      – สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย

                      – สาขาวิชาดุริยางค์สากล

ระบบการสอบคัดเลือก

             รอบที่ ๑ ประเภทโควต้า กำหนดการรับสมัคร วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ สอบคัดเลือกวันที่ 29 มกราคม ๒๕๖๕

             รอบที่ ๒ ประเภททั่วไป กำหนดการรับสมัคร วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ สอบคัดเลือก

วันที่ 2๗ มีนาคม ๒๕๖๕

รายละเอียดการสอบคัดเลือกในแต่ละรอบ

รอบที่ ๑ ประเภทโควต้า  รับสมัคร วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

             คุณสมบัติของผู้สมัคร

 ๑. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่ ๖ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า 

๒. เป็นผู้มีความประพฤติดี

                   ๓. ผู้เรียนต้องเป็นผู้มีรูปร่างได้สัดส่วน หน้าตา สวยงาม เช่น นาฏศิลป์ไทยละคร บางสาขาต้องมีกระแสเสียงไพเราะ เช่น คีตศิลป์ไทย

                   ๔. มีศิลปะนิสัย หมายความว่า ต้องมีใจรัก มีความถนัด ในวิชาชีพที่เลือกเรียน และมีพื้นฐานความรู้ในวิชาชีพที่เลือก

                   ๕. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย ตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป

              การสมัครคัดเลือก

      1. สมัครด้วยตนเอง ให้ผู้สมัครติดต่อขอรับใบสมัครที่วิทยาลัยและดำเนินการสมัคร

                   ๒. สมัครทางไปรษณีย์ ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครและเอกสารที่กำหนด นำส่งตามที่อยู่ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  ๑๒๑/๙ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐ (สมัครเข้าศึกษาต่อ) สามารถดาว์นโหลดใบสมัครจาก เพจ เฟสบุ๊ค วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี (facebook.com nadtasinlopburi)

                    3. สมัครแบบออนไลน์ ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลตามลิงค์ที่วิทยาลัยจัดทำขึ้นในการสมัครใน เพจ เฟสบุ๊ค วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี (facebook.com nadtasinlopburi)

   หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร

                     ๑. ใบสมัคร

2. รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ หรือ ๒ นิ้ว  จำนวน  ๑ รูป (ติดที่ใบสมัครให้เรียบร้อย)

3. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ๑ ฉบับ หรือใบรับรองการเป็นนักเรียน (ระบุระดับผลการเรียนเฉลี่ย)

             ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ใน เพจ เฟสบุ๊ค วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี (facebook.com nadtasinlopburi)

             การสอบคัดเลือก

                   วันเสาร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ด้วยวิธีการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

              ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน วันเสาร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕

                   ๑. ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน มอบตัวและชำระค่าใช้จ่าย ณ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ในเสาร์วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป                                                              

                   ๒. เอกสารที่ใช้ในการมอบตัว  

 • ใบมอบตัว
 • รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ หรือ ๒นิ้ว จำนวน  ๑ รูป
 • สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน พร้อมรับรองสำเนาเอกสารถูกต้อง จำนวน  ๑  ฉบับ
 •   สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา) จำนวน  ๑ ชุด

                             6)  ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริง พร้อมสำเนา รับรองสำเนาเอกสารถูกต้อง จำนวน  ๑ ชุด

                         ๓. ค่าใช้จ่ายในการมอบตัว  (ประมาณ ๒,๐๐๐ บาท ค่าหอพักวิทยาลัยฯ ภาคเรียนละ ๓,๐๐๐ – ๔,๐๐๐ บาท) (หมายเหตุ เอกสารสำคัญต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

รอบที่ ๒ ประเภททั่วไป  รับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

            คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า 

 • เป็นผู้มีความประพฤติดี
 • ผู้เรียนต้องเป็นผู้มีรูปร่างได้สัดส่วน หน้าตา สวยงาม เช่น นาฏศิลป์ไทยละคร บางสาขาต้องมีกระแส

เสียงไพเราะ เช่น คีตศิลป์ไทย

                   ๔. มีศิลปะนิสัย หมายความว่า ต้องมีใจรัก มีความถนัด ในวิชาชีพที่เลือกเรียน และมีพื้นฐานความรู้ในวิชาชีพที่เลือก

            การสมัครคัดเลือก

      1. สมัครด้วยตนเอง ให้ผู้สมัครติดต่อขอรับใบสมัครที่วิทยาลัยและดำเนินการสมัคร

                   ๒. สมัครทางไปรษณีย์ ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครและเอกสารที่กำหนด นำส่งตามที่อยู่ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  ๑๒๑/๙ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐ (สมัครเข้าศึกษาต่อ) สามารถดาว์นโหลดใบสมัครจาก เพจ เฟสบุ๊ค วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี (facebook.com nadtasinlopburi)

                    3. สมัครแบบออนไลน์ ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลตามลิงค์ที่วิทยาลัยจัดทำขึ้นในการสมัครในเพจ เฟสบุ๊ค วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี (facebook.com nadtasinlopburi)

             หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร

   ๑. ใบสมัคร

   ๒. รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ นิ้ว  จำนวน  ๑ รูป  (ติดที่ใบสมัครให้เรียบร้อย)

   3. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑) ๑ ฉบับ หรือใบรับรองการเป็นนักเรียน

                      ๔. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 100 บาท

             ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ทาง เพจ เฟสบุ๊ค วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี (facebook.com nadtasinlopburi)

            กำหนดการสอบคัดเลือก วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕

                       คัดเลือกด้วยวิธีการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

             ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕

                       ๑. ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน มอบตัวและชำระค่าใช้จ่าย ณ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕

                       ๒. เอกสารที่ใช้ในการมอบตัว  

 • ใบมอบตัว
 • รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ หรือ ๒นิ้ว จำนวน  ๑ รูป
 • สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน พร้อมรับรองสำเนาเอกสารถูกต้อง จำนวน  ๑  ฉบับ
 •   สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา) จำนวน  ๑ ชุด

                             6)  ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริง พร้อมสำเนา รับรองสำเนาเอกสารถูกต้อง จำนวน  ๑ ชุด

                           ๓. ค่าใช้จ่ายในการมอบตัว  (ประมาณ ๒,๐๐๐ บาท ค่าหอพักวิทยาลัยฯ ภาคเรียนละ ๓,๐๐๐ – ๔,๐๐๐ บาท)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *