รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา – วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) – อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท – สมัครได้ที่วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2565ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *