ขอแสดงความยินดีกับ นายสมชาย ฟ้องรำดี ผศ.ดร.วารินท์พร ฟันเฟื่องฟู ผศ.ดร.ปภาอร แก้วสว่าง ดร.สุระชัย สีบุบผา และนายณรงค์ฤทธิ์ คงปิ่น ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติครู เนื่องในงานวันครู ในหัวข้อแก่นสาระ “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” #งานวันครู #รางวัลครูประจำปี2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *