วันอาทิตย์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๑๐ น. ดร.สุระชัย สีบุบผา ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดสาวงามบ้านหมี่ เนื่องในงานประเพณีแข่งเรือยาว และ ของดีบ้านหมี่ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *