ในวันที่ 11 มิถุนายน 2565 อาจารย์สิทธิพงษ์ ยอดนนท์ อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาดนตรีศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้นำนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 2 คน ได้แก่ นายนราธิป ชาตรี เล่นเครื่องมือไวโอลิน และ นายพงศพัศ พงษ์ภู เล่นเครื่องมือเลโล่ ร่วมแสดงงานคอนเสิร์ต “ลำเพลิน ISAN ORCHESTRA’ โดยศิลปิน ลำเพลิน วงศกร แสดง ณ จังหวัดมหาสารคาม นับว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์และความภาคภูมิใจที่นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรีสู่สายตาประชาชนอีกด้วย

ขอบคุณภาพจากทางวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชมบันทึกการแสดงสดผ่านทาง https://youtu.be/-a_eyYCgMqY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *