วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้รับมอบหมายจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้เป็นตัวแทนร่วมพิธีปิดโครงการขลุ่ยสร้างความสัมพันธ์ของคนในชาติครั้งที่ 1 ณ รร.หล่มเก่าพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ใน วันที่ 28 ธันวาคม 2564 โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *