กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี อย่างพร้อมเพรียงกันภายใต้มาตรการเว้นระยะห่าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *