วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนม

พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี โดยมีกิจกรรมดังนี้

  • ติดตั้งป้ายไวนีลถวายพระพรชัยมงคล ด้านหน้าวิทยาลัยประดับธงชาติและธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก.
  • จัดโต๊ะหมู่ถวายราชสักการะและประดับธงชาติและธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก.
  • จัดโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคล
  • จัดประดับสถานที่ด้วยผ้าระบายและตกแต่งพระบรมฉายาลักษณ์ให้สมพระเกียรติยศ
  • จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ
  • จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลโดย นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีและคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์

ติดตามดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/nadtasinlopburi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *