🌻วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๔๕ น.🌻
ภาควิชาดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี พร้อมด้วย
คณะครู อาจารย์ นักเรียน เเละนักศึกษา

👉ได้จัดกิจกรรม “สร้างเสริมประสบการณ์ดนตรี/ขับร้อง
ยามเช้า”เเละการดำเนินการกิจกรรมของภาควิชาดุริยางคศิลป์
จะจัดในช่วงเช้าวันอังคารและพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์

ณ บริเวณหน้าเสาธงวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *