📌วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๔๕ น.ภาควิชาดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ นักเรียน เเละนักศึกษา ได้จัดกิจกรรม “สร้างเสริมประสบการณ์ดนตรี/ขับร้องยามเช้า”เเละการดำเนินการกิจกรรมของภาควิชาดุริยางคศิลป์ จะจัดในช่วงเช้าวันอังคารและพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ ณ บริเวณหน้าเสาธงวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *