วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้เปิดการเรียนการสอนแบบ Onsite วันแรกประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2565 ทั้งนี้นักเรียนทุกระดับชั้น ได้ทำการตรวจ ATK ก่อนเริ่มเรียนเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และป้องกันไม่ให้มีการพบเชื้อไวรัส Covid-19 โดยทางวิทยาลัยได้มีการฉีดพ่นก่อนเปิดภาคเรียน และได้มีการจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ไว้สำหรับทุกห้องเรียน พร้อมกับมีจุดบริการล้างมือไว้ด้วย เพื่อให้ทุกคนปลอดภัย ปลอดโรค เปิดเทอมใหม่อย่างมีความสุข

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *