🤝วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ดร.สุระชัย สีบุบผา ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *